Ohutuspoliitika

Krimelte OÜ tegeleb ühekomponentsete polüuretaanvahtude, hermeetikute, plastivalu ja ehituskeemia toodete, tihendusmaterjalide arendamise, tootmise ja müügiga. Krimelte kuulub Wolf Groupi, mis koondab kõiki firma müügi- ja tootmisettevõtteid Eestis ning välismaal. Oma toodete valmistamiseks kasutame mitmesuguseid materjale, pooltooteid ja kemikaale.

Tootmisprotsessis kasutatakse ka plahvatusohtlikke vedelgaase, milliseid hoiustatakse ja käsitletakse vastavuses kõigi ohutusnõuetega. Seoses plahvatusohtlike vedelgaaside kasutamisega on Krimelte OÜ A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Pädevatele asutustele on esitatud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid.

Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalve toimingu kuupäeva kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel (https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted) ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimise kava ning täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet (rescue@rescue.ee, üldtelefon: 628 2000) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (info@ttja.ee, üldtelefon: 667 2000).

Ohtlikkus

Kasutatavate vedelgaaside (propaan, isobutaan, dimetüüleeter ja 1,1-difluoretaan (R-152a), kõik F+ ohutunnusega) segu õhuga on plahvatusohtlik. Suurõnnetus saab tekkida suure gaasilekke ja samaaegse süüteallika olemasolul ning gaasiveoki avarii korral.

Tabel 1. Riskihinnangust tulenevalt kõige ohtlikumate kemikaalide (veeldatud gaasid) loetelu.

NB! Ülejäänud ohtlike vedelkemikaalide loetelu on saadaval ohutusaruandes ja riskianalüüsi kokkuvõttes.

Ohtude laad ja ohuala ulatus

Peamiseks ohuks tulekahju puhul on kõrge temperatuur, suits ja mürgised gaasid. Gaasiveoki BLEVE korral on peamiseks ohuteguriks soojuskiirgus, inimesed võivad saada põletushaavu, ehitised aga vigastusi. Ohuala raadius on 382 meetrit.

Tabel 2. Krimelte OÜ ohuala

Rakendatavad meetmed tagajärgede piiramiseks, sh kaitsevahendite ja ressursside loetelu:

Käitises teostatakse tehniliste sõlmede ja seadmete regulaarseid hoolduseid. Käitises on koostatud ohutusalased juhendmaterjalid (sh Hädaolukorra lahendamise plaan), mille alusel on käitise ja seda teenindav personal ning territooriumi kasutajad ohutus- ja reageerimisalaselt koolitatud.

Lekete likvideerimiseks: absorbent, õlipüüdur, poomid.

Tulekahju kustutamiseks: sprinklersüsteem ja veehüdrandid, pulberkustutid ja CO kustutid.

Turvalisuse tagamiseks: aiaga piiratud ala, isikukaitsevahendid, 24 h G4S mehitatud ja tehniline (video)valve, ohusireen (teavitus).

Joonis 1. Koondohuala

Teavitamine

Suurõnnetusest teavitatakse vahelduva helisireeniga kestvusega 60 sek. vahe 30 sek. Antud tsüklit korratakse. Ühtlasi edastatakse teave telefoni teel Päästeametile, Tarbijakaitse ja Tehnilisele Järelevalve Ametile, kohalikule omavalitsusele ja naaberettevõtetele. Soovitame jälgida uudiseid massimeediakanalites ning meie kodulehel aadressil www.krimelte.com.

Sireeni signaalide tähendused:

1. Häire. Ettevõttes on toimunud kemikaaliõnnetus või on tekkinud plahvatusoht. Sireen lülitatakse sisse 60 sekundiks, seejärel välja 30 sekundiks. Antud tsüklit korratakse.

2. Häire lõpp. Oht on möödunud. Sireen lülitatakse sisse 60 sekundiks.

3. Kontroll. Sireen lülitatakse sisse kuni 7 sekundiks.

Tegevusjuhised sireeni kuulmise korral:

  • viibides väljas, liigu võimalikult risti tuule suunaga, ohualast kaugemale;
  • võimalusel mine siseruumi ja püsi seal;
  • sulge aknad-uksed, tuulutusavad ja ventilatsioon;
  • autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon;
  • kuula Vikerraadiot 104,1 MHz, vaata Eesti Televisiooni ja järgi juhiseid. Informatsiooni saad ka ja päästeala infotelefonilt 1524.
  • harjumatute lõhnade esinemisel hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid ja mine ülemistele korrustele, kuna õhust raskemad mürgised gaasid kogunevad allapoole;
  • ära kasuta asjatult telefoni;
  • kuuldes sireeni teavita sellest ka naabreid;
  • õnnetuse korral järgi alati Päästeameti juhiseid ohuolukordades tegutsemiseks.

Krimelte OÜ teeb koostööd Päästeametiga tagamaks suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise ja vähendamaks õnnetuse tagajärgi.

Põhja päästekeskuse poolt on koostatud elanikkonnakaitse plaan, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks.

Täpsem teave:

Tootmisdirektor: Ivo Laan
e-post: krimelte@krimelte.com
tel: +372 6059 300

*Koostamise kuupäev 10.06.2019